BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN HÓC MÔN

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

http://lh3.googleusercontent.com/NHxLcHE2mcntOHfBjuEvEhP9QRF3DeYyDObD25jP-_M=w722

Xem hình lớn: tại đây