Bản đồ quy hoạch chung huyện Hóc Môn

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN HÓC MÔN

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN (2010-2020)


click vào hình để xem với hình ảnh chất lượng tốt hơn
Comments